ด.ญ.ปารมี วงษ์วาสน์
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ โรงเรียน กทม. ในฝัน จาก สำนักการศึกษา
 

ด.ญ. วันวิสาข์ ทรัพย์จรูญชัย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิชาการ ปี 2013 วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนับสนุนโดยโปรแกรม ADP จตุจักร
 
ด.ญ. นวพร กิจผ่องใส
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทางคณิตศาสตร์
โครงการสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ด.ญ. แพรวพรรณ อรพิมพ์ ด.ญ. ขวัญจิรา นาคน้อย ด.ญ. บุษบา พริ้งชัยภูมิ
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดหนังสือทำมือ เครือข่ายที่ 21
 
ด.ญ.เยาวลักษณ์ ไชยนามน ด.ญ. แพรวพรรณ อรพิมพ์ ด.ญ.รุจิตา วงศ์จันทร์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ตอบปัญหาสารานุกรม