นางสาวภวิกา ศรีเรืองชีพ
นางษมาภรณ์ ลุนลาดชิด
ครู คศ.3
ครู คศ. 1
   
นางฉลวยลักษณ์ สกูลเย็น
นางแพรวพรร พรประสิทธิ์
พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยง
   
นางชญาณ์พิมพ์ รัตนจันทร์
นางจิระภา พงษ์สุทธิรักษ์
พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยง
   
นางยุพิน สุธีสุนทรธรรม
พี่เลี้ยง