นางสาวภวิกา ศรีเรืองชีพ
นางษมาภรณ์ ลุนลาดชิด
ครู คศ.3
ครู คศ. 1
   
นางฉลวยลักษณ์ สกูลเย็น
นางยุพิน สุธีสุนทรธรรม
พี่เลี้ยง ส.1
พี่เลี้ยง ส.1
   
นางชญาณ์พิมพ์ รัตนจันทร์
 
พี่เลี้ยง ส.1