ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
นายวิเชียร ชุ่มชื่น
ประธาน
2
นางขนิษฐา ลัดดาไสว
รองประธาน
3
นางสาวจิดาภา ธนสุวรรณทวี
กรรมการ
4
นายสุทัด ใจภูมิ
กรรมการ
5
นายเชวง ทนุดี
กรรมการ
6
นางสาวปาณิสรา ณ พล
กรรมการ
7
นางสุภาพร อาบครบุรี
กรรมการ
8
นางสายธาร สืบจากศรี
กรรมการและเลขานุการ